Aktas Travel
Kruis straat 105 5612 kc
Eindhoven-Nederland
15/04/1995 Eindhoven

 

ONVOLKOMENHEDEN
Indien u op uw bestemming een fout of onvolkomenheid constateert, dan dient u daar direct melding van te maken bij de verstrekker van de dienst (bijvoorbeeld het hotel), bij de reisleiding of bij de lokale vertegenwoordiger van de reisorganisatie. Als de tekortkoming ook dan nog niet binnen redelijke termijn tot tevredenheid is opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis en dus aanleiding geeft tot een klacht, dient u deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding (klachtenrapport), of, indien dit onmogelijk is, dient u onverwijld contact op te nemen met de reisorganisator, op de wijze als door hem voorgeschreven in de bij de reisbescheiden gevoegde informatie. Mobiele telefoonkosten worden onder geen enkele voorwaarde vergoed. Overige communicatiekosten worden slechts door de reisorganisator vergoed voorzover deze redelijk zijn, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. Kruis straat 105 5612 kc Eindhoven
Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij het boekingskantoor. Klachten buiten deze termijn ingediend en zonder een ter plaatse ingevuld en door de reisleiding en dienstverlener ondertekend klachtenformulier, worden door ons niet in behandeling genomen. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan de aan hem opgelegde meldingsplichten ingevolge de bepalingen van artikel 17 van de ANVR reisvoorwaarden heeft voldaan, en de reisorganisator dientengevolge niet in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te verhelpen, wordt een eventueel recht op schadevergoeding dienovereenkomstig uitgesloten.
Over smaak valt niet te twisten, klachten over maaltijden in uw accommodatie worden door ons dan ook niet in behandeling genomen.

TOTSTANDKOMEN VAN DE REISOVEREENKOMST
Indien de reisovereenkomst met ons middels boeking via onze website tot stand wordt gebracht, komt deze tot stand nadat de reiziger via het door hem opgegeven e mail adres een melding heeft ontvangen van ons dat de boeking is gemaakt waarbij tevens het boekingsnummer is vermeld. Deze elektronische bevestiging wordt geacht de reiziger te hebben bereikt wanneer deze er kennis van heeft kunnen nemen dan wel wanneer deze redelijkerwijs geacht kan worden er kennis van te hebben kunnen nemen.

INFORMATIE OP DE WEBSITE EN BEPERKING GARANTIES
De op onze website opgenomen gegevens bevatten algemene informatie en specifieke informatie met betrekking tot de door ons aangeboden producten en maken conform de ANVR Reisvoorwaarden mede deel uit van de reisovereenkomst, echter terzake gelden de navolgende bepalingen.
Als in onze algemene voorwaarden wordt gesproken van een publicatie, wordt daar tevens onder begrepen onze website. Deze wordt regelmatig herzien en voorzien van accurate informatie en accommodatiebeschrijvingen, zodanig dat de inhoud van de reisovereenkomst mede bepaald wordt door de meest recente herziening van onze website. Voorzover van toepassing wordt bij iedere beschrijving de datum vermeld wanneer deze is herzien.
Indien faciliteiten bij een bepaalde accommodatie zijn beschreven, wordt door ons echter niet gegarandeerd dat al deze faciliteiten te allen tijde geopend of beschikbaar zijn (mede omdat de uitvoering afhankelijk is van het seizoen, de accommodatieverschaffer en/of de bezettingsgraad), tenzij u hiervan een schriftelijke garantie van ons heeft bedongen en verkregen.
Onze website bevat vele links en koppelingen naar andere websites, die niet door ons worden beheerd. Voor al deze websites geldt dat wij hiervoor niet aansprakelijk zijn en wordt door ons geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard voor wat betreft de inhoud en weergave van die websites. De informatie van voornoemde websites maken dan ook uitdrukkelijk geen deel uit van de reisovereenkomst die met de reiziger en ons tot stand komt.
Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen aan te brengen op onze website en daarmee telkenmale het aanbod van onze producten te wijzigingen, ook al is het product opgenomen in een van onze publicaties.

Het reisaanbod van ons is een vrijblijvend aanbod en kan dan ook zonodig door ons worden herroepen, zelfs indien op basis van dat vrijblijvend aanbod een boeking tot stand is gekomen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
De reiziger en eventuele medereizigers zijn verplicht voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens te verstrekken die van belang kunnen zijn voor het sluiten of uitvoeren van de reisovereenkomst. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, doch ook alle andere omstandigheden die voor de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep van belang kunnen zijn.
Indien de reiziger in deze informatieplicht tekortschiet en op de bestemming niet kan aantonen hier wel aan te hebben voldaan dan wel schriftelijke bescheiden dienaangaande niet kan tonen, kan door de reisorganisator bij de verdere uitvoering van de reisovereenkomst met die gegevens geen rekening worden gehouden en eventuele kosten voortvloeiende hieruit zijn immer voor rekening van de reiziger.

OMSTANDIGHEDEN
Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoontes, een andere cultuur, ander eten: anders dan u thuis in Nederland gewend bent. Dat is een van de aantrekkelijke kanten van uw vakantie, maar ook een aspect waar u bij uw vakantieverwachting rekening mee moet houden. Als u zich gaat verdiepen in de cultuur van het land waar u naar toe gaat, zult u nog meer genieten van uw vakantie. Een Turks ontbijt bestaat doorgaans uit: brood, boter, witte kaas, olijven, tomaten, komkommer, jam en honing met koffie of thee. Leidingwater is geen drinkwater en zwembadwater kan zout zijn. Het kan voorkomen dat in voor- en naseizoen bepaalde faciliteiten niet geopend zijn, bepaalde animatieprogramma´s vervallen of buffetmaaltijden vervangen worden door een set menu. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.
PREFERENTIES EN ESSENTIES
Aan speciale wensen (preferenties) die bij de boeking kenbaar worden gemaakt, zal zo mogelijk worden voldaan. Of dat lukt is afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener zoals bijvoorbeeld de accommodatiehouder. Preferenties worden dan ook door ons nooit gegarandeerd.
Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door ons aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Wij zullen een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid van ons niet kan worden verwacht. Medische essenties behoeven onze nadrukkelijke schriftelijke instemming en hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
Indien er sprake is van een wijzigingsverzoek of toevoegingverzoek op andere dan medische gronden, dan behoeven ook deze onze nadrukkelijke schriftelijke instemming en hiervoor worden kosten in rekening gebracht en wordt door de reisorganisator alleen in behandeling genomen als dit een redelijke kans van slagen heeft.

REISDUUR EN REISTIJDEN
De reisduur wordt altijd in hele dagen aangegeven, ongeacht vertrek en aankomst tijd, aangezien hier sprake is van een internationaal gebruik. Dit kan betekenen dat een reiziger die een achtdaagse reis heeft geboekt maar 6 dagen op de bestemming is. Voor vervoersonderdelen van de reis worden de vertrek en aankomst tijden vermeld in de reisbescheiden, welke tijden in beginsel definitief zijn (de tijden doorgegeven bij boeking zijn altijd onder voorbehoud). Wij kunnen echter om gerechtvaardigde redenen en binnen redelijke grenzen van die tijden afwijken.
VLUCHTTIJDEN
Er wordt onder meer gevlogen met gerenommeerde Turkse chartermaatschappijen, die merendeels in Turkije zijn gestationeerd. Dit betekent o.a. dat de vluchttijden tot op het laatste moment kunnen wijzigen. Deze wijzigingen worden opgelegd door de chartermaatschappijen en wij zijn dan ook voor alle gevolgen (in het bijzonder het missen van aansluitingen van onder andere openbaar vervoer, immers de vervoersverplichting is beëindigd op het moment van aankomst op de luchthaven van terugkomst, alsmede persoonlijke omstandigheden zoals schade in de werksfeer) van deze wijzingen niet aansprakelijk aangezien wij op die wijzigingen geen enkele invloed kunnen uitoefenen.

De vluchten beginnen voornamelijk vanuit Turkije naar Nederland, waarna aansluitend de vlucht terug naar Turkije gaat. Dit betekent veelal dat de vlucht uit Nederland laat vertrekt en de vlucht uit Turkije vroeg vertrekt. Niet alle vluchten zijn rechtstreeks, het is mogelijk dat er een tussenlanding plaatsvindt. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er naar een andere luchthaven wordt terug gevlogen dan vanwaar de heen vlucht is vertrokken. In dat geval zal er door de reisorganisator voor vervoer naar de oorspronkelijke luchthaven worden gezorgd. Maakt men hier geen gebruik van en gaat men op eigen gelegenheid naar de oorspronkelijke luchthaven, dan blijven alle hieraan verbonden kosten voor rekening van de reiziger. Het is mogelijk dat de terugvluchttijd tijdens het verblijf nog wordt gewijzigd, het is dan ook uiterst belangrijk dat de terugvlucht informatie in de respectievelijke accommodaties een dag voor vertrek door de reiziger zelf wordt geraadpleegd. Gebeurt dit niet en de reiziger mist daardoor de transfer naar de luchthaven en/of de terugvlucht dan aanvaarden wij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en alle gevolgen zijn voor rekening van de reiziger zelf.
Vliegvertragingen: zolang de overheden in de Europese Unie nog geen optimaal gebruik van het luchtruim toestaan en geen geïntegreerd systeem van verkeersbegeleiding hebben ingevoerd, zullen vertragingen blijven voorkomen, waarvoor wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.
REISSOM
Wij behouden ons het recht voor de reissom te wijzigen, indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en toepasselijke wisselkoersen daartoe aanleiding geven. Bij extra ingezette vluchten kan het voorkomen dat een toeslag berekend moet worden. Verhogingen van de kosten zullen zonder opslag worden doorberekend.

HOTELCLASSIFICATIE
Wij streven naar een zo groot mogelijke objectieve weergave van de informatie in al onze publicaties. Wij gebruiken in al onze publicaties de hotelcategorie zoals deze is vastgesteld door het Turkse Ministerie van Toerisme dan wel de bevoegde gemeentelijke autoriteiten. U dient echter rekening te houden met de prijs-kwaliteitsverhouding.
REISDOCUMENTEN EN GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN
U dient in het bezit te zijn van een geldig Nederlands paspoort of Europese identiteitskaart, welke nog minimaal na terugkomst geldig zijn. Voor de binnenkomst van Turkije bent u visumplichtig: het visum verkrijgt u op iedere luchthaven in Turkije voor de paspoortcontrole zonder formaliteit, enkel door betaling van 10,- € per persoon (dit geldt ook voor ieder kind dat in het paspoort van een van de ouders is bijgeschreven). Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, informeert u dan bij de ambassade van uw land naar de benodigde reisdocumenten en eventuele visumvoorschriften.
Voor Turkije zijn inentingen niet verplicht, maar bepaalde vaccinaties worden geadviseerd. Voor actuele informatie kunt u terecht bij uw huisarts of de lokale GG en GD.De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

REISVERZEKERINGEN EN ANNULERINGSVERZEKERINGEN
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering. Wij adviseren u bij de boeking een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Uw ziektekostenverzekering dekt namelijk niet altijd de volledige kosten in het buitenland. Voorts dekt een annuleringsverzekering de door ziekte tijdens de vakantie gemiste vakantiedagen.
EXCURSIES
De excursies worden aangeboden en uitgevoerd door de lokale agent en vormen geen onderdeel van de reisovereenkomst, zelfs indien deze worden geboekt via onze reisleiding. Deelname geschiedt altijd voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Klachten omtrent excursies worden dan ook door ons in Nederland niet in behandeling genomen en dienen ter plekke te worden geregeld.
WATER EN ELECTRICITEIT
In Turkije kunnen storingen in de water- en elektriciteitsvoorzieningen optreden die soms leiden tot tijdelijke afsluiting. De oorzaak hiervan ligt veelal bij de autoriteiten. Voor eventuele kosten en ongemakken hieruit voortvloeiend aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
BOUWACTIVITEITEN
Het komt voor dat er in de directe omgeving van uw verblijfplaats bouwactiviteiten plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van nieuwe wegen, gebouwen etc. Met name in het voorseizoen en naseizoen kan het voorkomen dat er in en rondom het hotel bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Voor eventuele kosten en ongemakken hieruit voortvloeiend aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

AIRCONDITIONING
Sommige hotels en appartementen beschikken over een centraal airconditioningsysteem. Dit betekent dat de directie van de betreffende accommodatie beslist over de uren dat de airconditioning werkt. U kunt dus niet op de tijden dat u dat wenst de airconditioning aanzetten. Men houdt hierbij rekening met de temperatuur en de hoge energiekosten, wij hebben hier geen enkele invloed op. Vaak heeft de directie een ander idee dan de gasten wanneer het te warm is. De effectiviteit van de systemen verschilt nogal eens, vaak zijn ze storingsgevoelig. Zeker in middenklasse accommodaties dient men niet al te hoge verwachtingen te hebben.
APPARTEMENTEN
De inrichting en inhoud van de keuken van uw appartement kan anders zijn dan wat u in Nederland gewend bent. De meeste keukens beschikken over een of twee kookplaten. Keukengerei is veelal beperkt en bepaalde gebruiksvoorwerpen zoals een kaasschaaf of koffiezet apparaat, treft u niet aan. Bij sommige appartementen wordt bij aankomst een borg verlangd.

ETEN EN DRINKEN / ALL INCLUSIVE
Het is niet toegestaan om etenswaren en drank van buitenaf het hotel mee in te nemen: dit is een internationale regel die ook overigens gewoon in Nederland geldt. In voorkomende gevallen is het hotel gerechtigd kosten hiervoor aan de reiziger in rekening te brengen als ware de etenswaren en drank in het hotel aangeschaft.
In de regel wordt het ontbijt en diner in open buffet vorm geserveerd, afhankelijk van het aantal gasten kan het hotel er voor kiezen om gebruik te maken van platen service. De All inclusieve formule verschilt per accommodatie, er is geen eenduidige internationale regeling: wat precies is inbegrepen kunt u lezen op onze website bij de betreffende accommodatiebeschrijving. Deze beschrijving wordt accuraat opgesteld en bijgehouden, waarbij wij echter afhankelijk zijn, voor wat betreft de uitvoering, van de accommodatieverschaffer. Van eventuele tussentijdse wijzigingen zullen wij de reiziger op de hoogte stellen, voorzover wij door de accommodatiehouder op de hoogte worden gesteld.
MOBILITEITSBEPERKING
Vanwege het lowcost karakter van onze organisatie is het voor ons niet mogelijk gebleken om passagiers met een mobiliteitsbeperking die hulp behoeven of huisdieren te accepteren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Iedere passagier is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die bij boeking op de website worden ingevuld of bij telefonische boeking worden opgegeven. Aktas Travel kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, wanneer door onjuist doorgegeven informatie, de boeker niet bereikt kan worden voor eventuele wijzigingen. Ook bij eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld een e-mail adres of telefoonnummer is de boeker te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de betreffende wijzigingen. Indien dit verzuimd wordt, kan Aktas Travel Vliegvakanties nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, wanneer boeker niet bereikt kan worden voor eventuele wijzigingen.
DE ACCOMMODATIE

1 Accommodatie categorie
Wij publiceren in onze reisbeschrijvingen de hotelcategorie zoals deze aldaar is vastgesteld door het Ministerie van Toerisme. U moet de classificatie echter niet met de West Europese normen vergelijken. Een Turks 4-sterren hotel heeft niet altijd dezelfde kwaliteit en hoge standaard als een Nederlands 4-steren hotel.
2 Kamer types en indeling
In de meeste hotels zijn diverse kamertypes mogelijk:
1 persoonskamer
Wij maken u erop attent dat, wanneer u kiest voor verblijf in een eenpersoonskamer, u er rekening mee dient te houden dat deze vaak minder faciliteiten biedt en minder gunstig gelegen is dan de tweepersoonskamers in dezelfde accommodatie. Dit is geen algemene regel, maar wel een vrij vaak voorkomend verschijnsel.
2-persoonskamer met extra bed
Indien u met drie personen een hotelkamer boekt, wordt u vaak in een 2-persoonskamer ondergebracht, waar een extra bed wordt bijgeplaatst. Dit betekent dat de ruimte beperkt kan zijn. Het extra bed hoeft niet van dezelfde kwaliteit te zijn als de twee standaard bedden.
Familiekamers
Familiekamers zijn meestal ruime kamers waar meerdere personen kunnen verblijven,die zijn te herkennen met boekingscode F In een aantal accommodaties bestaan de familiekamers uit een Connection room (twee 2-persoonskamers met een tussendeur), die zijn te herkennen met boekingscode C .Een kamer met een woon- en slaapgedeelte, of een grote ruimte. In het woongedeelte staan vaak slaapbanken.
Appartementen
Appartementen bestaan veelal uit een woon- en een slaapkamer. In de slaapkamer staan vaak standaardbedden en in de woonkamer staan slaapbanken. De inrichting en de inhoud van de keuken van uw appartement kan anders zijn dan u in Nederland gewend bent. De meeste keukens beschikken over een of twee kookplaten. Keukengerei is veelal beperkt, er is bijvoorbeeld geen kaasschaaf en koffiezetapparaat aanwezig. In sommige appartementen vindt u ook geen televisie.